مدیریت شعب آذربایجان-غربی مدیریت شعب آذربایجان-غربی

معاون مالی و فناوری شعب استان آذربایجان غربی
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده
تلفن : 044-33459712
نمابر : 044-33453199
معاون اجرایی شعب استان آذربایجان غربی
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده
تلفن : 044-33450172
نمابر : 044-33450172
مدیر شعب استان آذربایجان غربی
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده
تلفن : 044-33450171
نمابر : 044-33460870