شرکت های پس انداز و وام مسکن شرکت های پس انداز و وام مسکن

از دیگر شرکت هایی که در تشکیل بانک مسکن نقش داشته است شرکت های پس انداز و وام مسکن بوده اند که در ذیل به طور مختصر به تاریخچه آن پرداخته می شود.
« شرکت های پس انداز و وام مسکن پس ازتصویب قانون تشویق پس انداز مسکن درتاریخ دهم تیرماه 1346 توسط هیات وزیران در حوزه فعالیت های بانکی وارد عمل شدند. بانک رهنی ایران دراجرای قانون مزبور به منظور جذب سپرده های بخش خصوصی و پرداخت وامهای بلند مدت در امر مسکن ، طرح تأسیس شرکت های پس انداز و وام مسکن در مراکز استان ها پس ازانجام بررسی های لازم و شناخت وضعیت مسکن در مراکز مختلف را ارائه داد. اولین تجربه بانک رهنی ایران دراین زمینه ، تأسیس شرکت پس انداز و وام مسکن کورش تهران در مهرماه 1350با سرمایه اولیه 300 میلیون ریال بود. شرکت پس انداز و وام مسکن مشهد در خرداد1352 و تبریز درآبان 1353شروع به فعالیت نمودند و سایر شرکت ها ازسال 1355به بعد تأسیس گردیدند.
 
 نحوه تأسیس شرکت ها بدین صورت پیش بینی شده بودکه با تقاضای حداقل هفت نفرحائز شرایط قانونی، پیشنهاد آنان توسط بانک رهنی ایران مورد بررسی قرار می گرفت . درصورت تصویب می باید حداکثرظرف مدت یکماه ازتاریخ اعلام موافقت، حداقل 50 درصد سرمایه اولیه شرکت را به حساب خاصی نزد بانک پرداخت نموده و اساسنامه شرکت را با رعایت مقررات خاص خود به بانک پیشنهاد نمایند. پس از تصویب اساسنامه وطی مراحل قانونی ثبت، شرکت می توانست با کسب اجازه ازطرف بانک شروع به فعالیت نماید. نظارت بانک برفعالیت شرکت ها ازطریق حضور یک نفر ناظر ازسوی بانک در هیئت مدیره شرکت (بدون حق رأی)، دریافت گزارش ادواری فعالیت شرکت و یا در مواقع لزوم، تعیین حوزه فعالیت شرکت صورت می پذیرفت. در نهایت لازم بشرح است که میزان سرمایه پرداخت شده بانک ها و شرکت های تشکیل دهنده بانک مسکن که بالغ بر 40 میلیارد ریال بوده است. »
تاریخ ویرایش1395/10/25- 17:20