اداره کل امور کارکنان اداره کل امور کارکنان

اداره کل امور کارکنان - معاون منابع انسانی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم -
تلفن : 021-64572261
نمابر : 021-66701295
اداره کل امور کارکنان - معاون فنی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم
تلفن : 021-64572262
نمابر : 021-66701295
رییس اداره کل امورکارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم
تلفن : 021-64572260-3
نمابر : 021-66701295
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی