اداره کل امورمدیریت های شعب اداره کل امورمدیریت های شعب

معاون هماهنگی اداره کل امور مدیریت های شعب
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
تلفن : 021-88773431
نمابر : 021-88875690
معاون امور شعب استان ها اداره کل امور مدیریت های شعب
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم-
تلفن : 021-82932202
نمابر : 021-88875690
رئیس اداره کل امور مدیریت های شعب
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 88875144 - 021
نمابر : 88875690 - 021
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی