اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره

جعفرآقاملايي:

مهلت ميدهيم تا شعب کم بازده منابع خود را افزايش دهند.

جعفر آقاملائي عضو هيأت مديره با اشاره به رويکرد بانک به منظور بهينهسازي شعب و ضرورت شناسايي شعب ناکارآمد با توجه به بخشنامه اخير بانک مرکزي گفت: با بررسي عملکرد شعب بر اساس مانده سپردهها، محل استقرار و سال تاسيس و شناسايي شعب کمبازده، مقرر شد با هدف بهبود عملکرد و ارتقاي سطح فعاليت اين شعب نسبت به اعطاي مهلت به منظور افزايش منابع اقدام شود و در صورت عدم تحقق اهداف مورد انتظار، اين شعب تعطيل و منحل خواهند شد.

وي درخصوص جوايز حسابهاي قرضالحسنه بانک گفت: با توجه به اينکه مبلغ بودجه سالانه قابل تخصيص به جوايز حسابهاي قرضالحسنه پسانداز معادل 2درصد ميانگين ماهانه مانده حسابهاي قرضالحسنه طي دوره سپردهپذيري است و از سوي ديگر تعداد جوايز قابل توزيع معادل 10 درصد از تعداد حسابهاي مشمول جايزه است، هرگونه افزايش در بودجه و مبلغ جوايز مستلزم تلاش بيشتر مديريتهاي شعب در جذب منابع قرضالحسنه پسانداز خواهد بود.
عضو هيأت مديره بانک با بيان اين که صندوق پسانداز مسکن يکم با توجه به رويکرد بخش توسعهاي بانک جزو اولويتهايي است که بايد به آن توجه ويژه کرد، بر تلاش در راستاي توسعه صندوق آباد تأکيد کرد.
آقاملائي با اشاره به اينکه از سال 1388 تسهيلات بانک 5/3 برابر و منابع معادل 9/2 برابر شده است، ضمن تأکيد بر توجه جدي به مقوله اعتبارسنجي و سوابق متقاضيان تسهيلاتي، پيگيري و انجام اقدامات مؤثر در وصول مطالبات غيرجاري مطابق با مفاد دستورالعملهاي ذيربط و کاهش نسبت NPL را خواستار شد.
وي همچنين به برگزاري منظم و مستمر کميسيونها و کميتههاي فرعي مديريتها مطابق با ضوابط و مقررات مربوط، بهويژه کميسيون انتصابات مديريت براي رعايت اصل شايستهسالاري را خواستار شد.

آخرین بروزرسانی 1394/11/5

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین