مدیریت شعب چهارمحال و بختیاری مدیریت شعب چهارمحال و بختیاری

معاون شعب استان چهارمحال و بختیاری
آدرس پستی : آدرس پستی : شهرکرد- بلوار طالقانی- ساختمان مدیریت بانک مسکن
تلفن : 038-32241013
نمابر : 038-32243615
مدیر شعب استان چهارمحال و بختیاری
آدرس پستی : شهرکرد- بلوار طالقانی- ساختمان مدیریت بانک مسکن
تلفن : 038-32240012
نمابر : 038-32243615