فهرست اخبار فهرست اخبار

رتبه بندی شعب استان بر مبنای مانده سپرده های قرض الحسنه عادی به پایان مرداد 93

مانده سپرده های قرض الحسنه
نام شعبه رتبه
مرکزی اردبیل 1
شریعتی اردبیل 2
مشکین شهر 3
سرعین 4
مرکزی پارس اباد 5
کاشانی اردبیل 6
خلخال 7
گرمی 8
صفویه اردبیل 9
نمین 10
امام (ره) اردبیل 11
بعثت اردبیل 12
جانبازان اردبیل 13
امام (ره) پارس اباد 14
فلسطین اردبیل 15
نیر 16
بیله سوار 17
حافظ اردبیل 18
بازار اردبیل 19
تختی اردبیل 20
کوثر 21
کارشناسان اردبیل 22
آخرین بروزرسانی 1395/7/7