تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیرعامل بانک مسکن گفت: باتلاش مدیریت بانک مسکن استان اردبیل عملکرداین استان درپرداخت تسهیلات حوزه مسکن ازمیانگین کشوری بالاتراست.

مدیرعامل بانک مسکن: اردبیل درپرداخت تسهیلات حوزه مسکن ازمیانگین کشوری بالاتراست/400 هزارمسکن درطرح اقدام ملی احداث می‌شود

ابوالقاسم رحیمی انارکی که در جلسه شورای هماهنگی بانکهای کشور که به مناسبت هفته اردبیل با رویکرد توسعه این استانبه میزبانی استانداری اردبیل در استان اردبیل برگزارشده بود درگفتگوباخبرنگار خبرگزاری ایسنا،اظهارکرد: این میزان پرداخت تسهیلات بانکی دراستان اردبیل سه برابراستاندارد کشوری است که بدون احتساب تسهیلات پرداختی به مسکن مهراین رقم 190 درصد بیشترازحجم مانده تسهیلات بانک‌هاست.

ابوالقاسم رحیمی انارکی که در جلسه شورای هماهنگی بانکهای کشور که به مناسبت هفته اردبیل با رویکرد توسعه این استانبه میزبانی استانداری اردبیل در استان اردبیل برگزارشده بود درگفتگوباخبرنگار خبرگزاری ایسنا،اظهارکرد: این میزان پرداخت تسهیلات بانکی دراستان اردبیل سه برابراستاندارد کشوری است که بدون احتساب تسهیلات پرداختی به مسکن مهراین رقم 190 درصد بیشترازحجم مانده تسهیلات بانک‌هاست.

وی گفت: مدیران استان بانک مسکن بااین میزان پرداخت تسهیلات حتی منابع سایراستان‌هارابایک مدیریت شایسته جذب کردند که بایدنمره عالی به این مدیریت توانمندبانک مسکن دراستان داد.

مدیرعامل بانک مسکن به حجم بالای پرداخت تسهیلات بانک مسکن درچندسال اخیراشاره کردوگفت: درهمین استان اردبیل 29 درصدمانده تسهیلات استان ازطریق بانک مسکن پرداخت شده که یک سوم تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

رحیمی انارکی تصریح کرد: درقالب طرح اقدام ملی مسکن که توسط دولت تدبیروامیدمطرح شده قراراست بیش از 400 هزارواحد مسکن درسطح کشوراحداث ودراختیارخانوارهاقرارگیرد.

وی گفت: 200 هزارواحدازاین تعداد درشهرهای جدید، 100 هزارواحددربافت فرسوده و 100 هزارواحد نیزدرمناطق روستایی اجرایی وعملیاتی خواهدشد که بخش عمده‌ای ازاین احداثی‌هاباپرداخت تسهیلات بانک مسکن عملیاتی خواهدشد.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: قراراست 500 هزارواحدمسکن مهرباقیمانده ازسال‌های گذشته نیزتکمیل شده که دراین زمینه افزایش سقف تسهیلات به همت بانک مسکن انجام خواهدشد.

رحیمی انارکی بیان کرد: بااین همه حجم کارهمکاران ما دربانک مسکن سال پرمشغله‌ای رادارند که قطعاسعی وتلاش براین خواهد بود تااین تعهدات به شایستگی به انجام برسد.

وی درموردوضعیت بازپرداخت تسهیلات ارایه شده دربخش مسکن مهرومسکن روستایی اظهارکرد: بازپرداخت تسهیلات مسکن مهرتوسط ساکنان این واحدهادرشرایط مناسب ودروضعیت متوسطی قراردارد امادرمناطق روستایی این بازپرداخت‌هابه طورمتوسط 30 درصداست.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: بانک مسکن دراستان اردبیل عملکردبسیارمطلوبی داشته است به طوریکه 29 درصد کل مانده تسهیلات اعطایی استان دراختیاربانک مسکن بوده ومدیریت این استان نسبت به منابع جمع‌آوری شده 290 درصدتسهیلات پرداخت کرده است که اگرتسهیلات مسکن مهرراازاین مبلغ کسرکنیم این رقم به 190 درصدتسهیلات می‌رسد که دوبرابرحداستاندارداست.

رحیمی انارکی درپایان گفت: این وضعیت نشان می‌دهد که پرداختی این استان درقیاس باسایراستان‌هارقم بالایی است که یقینا ازمنابع سایراستان‌هادراردبیل تسهیلات بانکی برای متقاضیان پرداخت شده است.

 گفتنی است مدیر عامل بانک مسکن در حاشیه جلسه شورای هماهنگی بانکهای کشور که در اردبیل برگزار شده بود ازشعب و ساختمان مدیریت  و نیز از پروژه 576 واحدی  شهریار که با مشارکت بانک مسکن و پرداخت تسهیلات درقالب بافت فرسوده انجام گرفته بازدید نموده و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه قرارگرفت.

آخرین بروزرسانی 1398/6/31