معاون مدیر اردبیل طی مصاحبه ای با خبرنگار صدا و سیمای مرکز اردبیل شرایط جدید صندوق پس انداز مسکن جوانان را تشریح نمودند .

در این مصاحبه اکبر صفاری معاون مدیر شعب اردبیل ، مبالغ واریزی ماهانه و مبلغ تسهیلات در تهران شهرهای بزرگ و سایر شهرها را توضیح داده و حداقل و حداکثر مدت سپرده گذاری و نرخ تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان را شرح دادند .

اکبر صفاری گفت: صندوق پس انداز مسکن جوانان یک حساب برنامه ای می باشد که حداکثر مدت سپرده گذاری 15 سال بوده و به 3 دوره پنجساله تقسیم شده است که مشتریان گرامی در 5 سال اول ماهانه مبلغ 000/000/2 ریال و در 5 سال دوم مبلغ 000/000/3 ریال و در 5 سال سوم مبلغ 000/000/4 ریال باید واریز نمایند تا بتوانند از حداکثر تسهیلات طبق تقسیم بندی جغرافیایی استفاده نمایند .

معاون مدیر شعب استان اردبیل تصریح نمود:حداکثر تسهیلات پرداختی پس از 15 سال در شهر تهران 000/000/000/10 ریال و در شهرهای بزرگ 000/000/500/8 ریال و در مراکز استانها و سایر شهرها 000/000/000/7 ریال میباشد .

نرخ سود تسهیلات با مدت باز پرداخت حداکثر 20 سال 9% و با مدت باز پرداخت 5 سال 6% می باشد .

صفاری افزود:ضمناَ مشتریان می توانند برای استفاده از تسهیلات در زمان کمتر با واریز مبالغ ماهیانه طبق برنامه اعلامی از سوی بانک پس از گذشت حداقل 5 سال تمام از تسهیلات با مبالغ مشخص شده برای هر سال استفاده نمایند .

Last Updated 1400/6/31