ابوالفضل کوهی فرد مدیر شعب اردبیل: از هرفرصتی برای بازاریابی استفاده کنید

مدیر شعب اردببیل در گروه راهبری بازاریابی مدیریت اردبیل در حضور روساء دوایر و شعب گفت: بازاریابی در بانک یک اصل محسوب می شود چرا که بانک مسکن یک موسسه مالی است و برای پیشبرد اهداف و فروش محصولات که همان جذب منابع است نیازدارد

 مدیر شعب اردببیل در گروه راهبری بازاریابی مدیریت اردبیل در حضور روساء دوایر و شعب گفت: بازاریابی در بانک یک اصل محسوب می شود چرا که بانک مسکن یک موسسه مالی است و برای پیشبرد اهداف  و فروش محصولات که همان جذب منابع است نیازدارد تا با شناساندن و معرفی محصولات خود  منابع مالی را جمع آوری و در جهت سیایت های اعتباری بانک به مصرف برساند و در این راستا با برنامه ریزی صورت گرفته از سال88  با ایجاد  پست سازمانی کارشناس بازاریابی و در سال96 با ایجاد دایره ارتباطات و بازاریابی بر این امر صحه گذاشته است  .

ابوالفضل کوهی فرد در ادامه گفت: باید قبول کنیم که بازاریابی لازمه کار ماست و باید با انجام بازاریابی های  مستمر و حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید بتوانیم منابع ازدست را جبران کنیم و به اهداف تعیین شده دست یابیم. ضمن اینکه باید ازهرفرصتی رابرای این مهم تلاش کنیم. و مهم تراینکه رمز موفقیت ما همان برنامه ریزی وسپس پیگیری آن است تا به اهداف نهایی دست یابیم.

 صفاری معاون مدیر شعب اردبیل: اول باید نگرشمان را به بازاریابی تغییر دهیم و باور کنیم که  بازاریابی  برای همه است و یک کار تیمی محسوب می شود.  و فقط برای کارشناس بازاریابی و یا رییس شعبه نیست بلکه همه کارکنان باید بازاریابی انجام دهند.

صفاری در ادامه افزود: اگربهترین محصول را هم  تبلیغ نکنیم عقیم می ماند و باید درنظر بگیریم که بازاریابی  مجموعه ای از اقدامات اخلاق خوب،نحوه برخورد با مشتری،برآوردن نیاز مشتری و... است. که باید با همفکری و همکاری  و مطالعه بخش نامه ها و سیاست های اعتباری با توجه به داشته هایمان بازاریابی انجام دهیم.و در انجام بازاریابی و تشریح مزایای  بانکی باید قبل از مشتری و بجای مشتری تصمیم نگیریم .

Last Updated 1400/6/31