بازدید مدیر شعب از پروژه های مسکن مهر

مدیر شعب اردبیل به همراه تنی چند از همکارن مدیریت اردبیل در جریان سفر به جنوب استان و بازدید از شعب کوثر و خلخال ،از پروژه 51 واحدی فرهنگیان شهرستان کوثر نیز که در حال ساخت می باشد بازدید بعمل آورد

مدیر شعب اردبیل به همراه تنی چند از همکارن مدیریت اردبیل  در جریان سفر به جنوب استان و بازدید از شعب کوثر و خلخال ،از  پروژه  51 واحدی فرهنگیان شهرستان  کوثر نیز  که در حال ساخت می باشد بازدید بعمل آورد و گفت که به تازگی و پس از مراودات چندین ساله با ارگانهای مختلف ذیربط اعم از  راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن ، اداره کل تعاون  و برگزاری جلسات متعدد  با تعاونی مربوطه ،کارکاه مجددا آغاز بکار کرده است و امید واریم  با این شروع مجدد و ادامه ساخت پروژه 51 واحدی که در قالب 17بلوک سه واحدی می باشد، کلیه اعضاء تعاونی  تاپایان سال ضمن تکمیل واحد های خود  نسبت به اقساط بندی و تعیین تکلیف مطالبات خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است که  ساخت پروژه 51واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان شهرک کوثر  با عقد قرارداد از خرداد سال88 شروع شده و بدلیل پاره ای مشکلات مربوط به تعاونی مسکن راکد بود.

Last Updated 1400/6/31