تجلیل از مشتری برتر در بخش ضمانتنامه در مدیریت اردبیل

با دعوت از آقای علی محمودی مدیر عامل شرکت نسیم بهار از همکاری ایشان با بانک مسکن که بیشترین ضمانتنامه های سال 1399 به درخواست وی صادر شده بود، قدردانی و تجلیل به عمل آمد .

با دعوت از آقای علی محمودی مدیر عامل شرکت نسیم بهار از همکاری ایشان با بانک مسکن که بیشترین ضمانتنامه های سال 1399 به درخواست وی صادر شده بود، قدردانی و تجلیل به عمل آمد .

آقای کوهی فرد مدیر شعب استان اردبیل ضمن ابراز قدردانی از مدیر عامل شرکت نسیم بهار با اعلام اینکه بانک مسکن و کلیه همکاران همیشه حامی و خدمتگزار هموطنان و همشهریان بوده و واسطه ای بین سرمایه مردمی و رونق اقتصاد میباشد ، به مراوده بیش از پیش تاکید نمودند.

 گفتنی است آقای محمودی جهت تسریع در عملیات صدور ضمانتنامه درخواست نمود تا با پا افزایش سقف اعتباری شعب  و همچنین با عنایت به محدودیت بخشنامه ای در صدور ضمانتنامه برای یک شخص توسط چند شعبه ، به دلیل پراکندگی و گستردگی خدمات شرکت در سطح استان ، درخواست اجازه صدور ضمانتنامه توسط چندین شعبه در سطح استان را داشتند .

درادامه آقای محمودی از حمایت بانک مسکن تشکر کرده و نقش بانک مسکن را در رشد شرکت نسیم بهار موثر دانستند و مقرر گردید حقوق کارگران شرکت از پایان اردیبهشت سال 1400 از طریق بانک مسکن پرداخت شود.  

شایان ذکر است  در پایان با اهداء هدایایی از مشتری برتر ضمانتمامه تجلیل بعمل آمد.

Last Updated 1400/3/6